สมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย

เกี่ยวกับเรา


ประวัติ


“สมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย" ถือกำเนิดขึ้นจากกลุ่มสมาชิก ที่ประกอบไปด้วยสมาคมและชมรม ที่เกี่ยวข้องสปากับธุรกิจเพื่อสุขภาพ ในประเทศไทย ซึ่งมีแนวความคิดที่จะจัดตั้งสมาพันธ์เพื่อเป็นองค์กรกลางในการอำนวยประโยชน์ให้แก่สมาชิก ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ โดยทำหน้าที่ประสานงานระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชนอีกทั้งร่วมมือกันส่งเสริมการค้าและปกป้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศให้เจริญรุ่งเรือง โดยให้ประเทสไทยเป็นศูนย์กลางของธรกิจบริการเพื่อสุขภาพ ที่ได้มาตรฐาน จลอดจนสามารถเชื่องโยงกับธุรกิจอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ผู้ขับเคลื่อน


ดร.ไพบูลย์ ปิลันธน์โอวาท
กรรมการกิตติมศักดิ์

พ.ศ. - พ.ศ.

นายอภิชัย เจียรอดิศักดิ์
กรรมการกิตติมศักดิ์

พ.ศ. - พ.ศ.

นางวัลวลี ตันติกาญจน์
รองประธานกรรมการ

พ.ศ. - พ.ศ.

นางสาวชวนัสถ์ สินธุเขียว
ประธานกรรมการ

พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน


วิสัยทัศน์


เป็นสถาบันหลักของธุรกิจเพื่อสุขภาพของประเทศ ที่ใช้ข้อมูล องค์ความรู้ เครือข่าย และความร่วมมือที่เข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการบริการ ให้เติบโตได้ในตลาดโลกอย่างยั่งยืน

พันธกิจ


สร้างความเชื่อมโยงและร่วมมือ ให้เกิดความเข้มแข็งของเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับประเทศและระดับสากล ส่งเสริมธรรมาภิบาลการดำเนินธุรกิจ ลดความเหลื่อมล้ำด้วย เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ต่อยอดความรู้และประสบการณ์สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรทั้งเครือข่าย ให้มีประสิทธิภาพ และมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม


โครงสร้างองค์กร


ดร.ไพบูลย์ ปิลันธน์โอวาท

กรรมการกิตติมศักดิ์

Email: peter@aroma-vera.com

นายอภิชัย เจียรอดิศักดิ์

กรรมการกิตติมศักดิ์

Email: alphacos@loxinfo.co.th

นางวัลวลี ตันติกาญจน์

รองประธานกรรมการ

Email: info@samuispaassociation.com

นางสาวชวนัสถ์ สินธุเขียว

ประธานกรรมการ

Email: chawanat@healthlannaspa.com

นางวัลวลี ตันติกาญจน์

รองประธานกรรมการ

Email: info@samuispaassociation.com

นางรัตนดา ชูบาล

รองประธานกรรมการ

Email: pumootoo@hotmail.com

นายวัชรพงค์ กลิ่นปราณีต

รองประธานกรรมการ

Email: Yai.klin@gmail.com

นางสาวสุทธิรักษ์ สิทธิสุนทร

กรรมการเลขาธิการ

Email: secretariat@federationspaandwellness.com

นายอนุวัชร สว่างเดือน

กรรมการรองเลขาธิการ

Email: info@federationspaandwellness.com

นายอนุวัชร สว่างเดือน

กรรมการนายทะเบียน

Email: info@federationspaandwellness.com

นายอนุวัชร สว่างเดือน

กรรมการปฏิคม

Email: info@federationspaandwellness.com

นางสาวนราภรณ์ สุขอร่าม

กรรมการเหรัญญิก

Email: naraporn@healthlannaspa.com

นางสาวรสธร ตราชู ไชยะกุล

กรรมการ

Email: sensespacheewatip@gmail.com

นายชัยรัตน์ รัตโนภาส

กรรมการ

Email: kangnaspa@gmail.com

นายปรีชา พูลโภคผล

กรรมการ

Email: preechaparadee@gmail.com

ร.อ. ชุมพล ตุลาพันธุ์

กรรมการ

Email: chumpholnana@gmail.com

นางอาภาพิม ขยันการ

กรรมการ

Email: nui.arphapim@gmail.com

นายเกรียงไกร สีหะวงษ์

กรรมการ

Email: kseehawong@hotmail.com

นายอนุวัชร สว่างเดือน

กรรมการ

Email: anuwat@healthlannaspa.com

นางสาวกิรณา ศรีพงษ์พันธุ์กุล

กรรมการ

Email: wellm-samui@sixsenses.com

นางชนัญทิพย์ ธนภัทรธีรานันท์

กรรมการ

Email: spa@muangsamui.com

นางสาวพรสวัสดิ์ แก่นทอง

กรรมการ

Email: spa@santiburisamui.com

นายศึกษิต สุวรรณดิษฐกุล

กรรมการ

Email: Suksit.s@deevanagroup.com

นางสาวอรศิริ รักแต่งาม

กรรมการ

Email: orasiri@hotmail.com

นายชาตโยดม มาศเมือง

กรรมการ

Email: geea65@hotmail.com

นางสาววรันยา พวงวงศ์

กรรมการ

Email: donyaconsult@gmail.com

นายเสกสันต์ สุทธะ

กรรมการ

Email: fahlannaspa@gmail.com

นางสาวจุฬาลักษณ์ เศรษฐกร

กรรมการ

Email: itm@itmthaimassage.com

นางปราณิสา ศรีวิบูลย์

อนุกรรมการ

Email: pranisaspa@hotmail.com

นางสาวปภาวรินทร์ เมืองเจริญ

อนุกรรมการ

Email:

นางสาวสุดารัตน์ ตาดผาด

อนุกรรมการ

Email:

นางกิ่งแก้ว ธนทัตทิพานัน

อนุกรรมการ

Email: kingkaew.tha@gmail.com

นางสาวยาใจ แสวงหาทรัพย์

อนุกรรมการ

Email: abisan55@gmail.com

นายภารรัฐ กรัณย์สุกสี

อนุกรรมการ

Email: pararats@gmail.com

นายอาทิตย์ รูปงาม

อนุกรรมการ

Email: artitroopngam@gmail.com

นางสาวนภัทร ชินปัญจะพล

อนุกรรมการ

Email: chinnapat10910@gmail.com

นางสาวธัญรัศม์ เสรีเศวตวัชร์

อนุกรรมการ

Email: T.Serisawejwat@gmail.com

นางสาวหม้อรีด้า บุญสุข

อนุกรรมการ

Email:

นายอภิรักษ์ สกุลสัน

อนุกรรมการ

Email: apiruk1956@gmail.com

นางโสภา ดอกไม้หอม

อนุกรรมการ

Email: Yaisomassaage@gmail.com

นางสาวจันทิมา ชาญน้ำ

อนุกรรมการ

Email: