งาน 2019 China Hot Spring Tourism Industry Development International Forum

วันอังคารที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

นางสาวชวนัสถ์ สินธุเขียว ประธานสมาพันธ์ฯ ได้รับเกียรติรับเชิญจาก China Hot Spring Tourism Association เพื่อเข้าร่วมงาน 2019 China Hot Spring Tourism Industry Development International Forum ณ Evergrande Venice Resort Qidong ประเทศจีน ทั้งนี้ได้เดินทางไปพร้อมคณะ จำนวน 7 ท่าน เพื่อการเสวนา เรื่อง Spa & Wellness ของประเทศไทย และเรื่อง Thai Hot Spring พร้อมกันนี้ได้ศึกษาดูงานเรื่อง Spa & Wellness with Hot Spring และเยี่ยมคาราวะ Mr.Huang Zhimin, ประธาน China Hot Spring Tourism Association เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในอนาคต