ประชุมเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาสาขาให้บริการสปา

วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564

นางสาวชวนัสถ์ สินธุเขียว ประธานสมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย พร้อมคณะกรรมการร่วมประชุมออนไลน์กับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) นำโดย นายนพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และนายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 และตัวแทนจาก บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม และผู้ปรกอบการ เข้าร่วมประชุมออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถ นะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาสาขาให้บริการสปา