ภาครัฐ


กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงการคลัง

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการต่างประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ภาคเอกชน


สมาคมสปาสมุย

ชมรมผู้ดำเนินการสปาไทย

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

สมาคมสปาเพื่อสุขภาพภูเก็ต

สมาคมไทยล้านนาสปา

สมาคมสปาและเวลเนสภาคตะวันออก

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

ชมรมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพขอนแก่น

ชมรมสโมสรน้ำพุร้อนไทย

ชมรมธุรกิจสปาและการบริการเพื่อสุขภาพ จังหวัดกระบี่

ชมรมธุรกิจบริการสุขภาพภาคใต้ (ตอนล่าง)

ชมรมสปา พัทยา

ชมรมผู้ประกอบการนวดไทยล้านนา

ชมรมนวดไทย สปา แอนด์เวลเนส
ระยอง